Chuyên cung c?p cua Cà Mau – Ngon – B? – R?

Cua Cà Mau là món h?i s?n n?i ti?ng ???c v?n chuy?n tr?c ti?p t? mi?n ??t m?i Cà Mau, ??m b?o t??i s?ng, t? nhiên, ?n r?t ngon c?ng nh? giàu d??ng ch?t.”

——————————————————————-

C? s? cua Cà Mau – Tr?n Lu?n r?t mong quư khách ?ng h? ??t mua các lo?i cua sau:

Lo?i 1: Cua G?ch Son – Lo?i 500gr/con

cua gach son ca mau + G?ch son ??y, th?t ch?c, ngon.
+ Dây trói siêu nh?.
+ Tr?ng l??ng t? 350gram/ con tr? lên.
+ Cam k?t ch?t l??ng – hoàn ti?n n?u cua kém ch?t l??ng
+ Mi?n phí giao hàng trong n?i thành Hà N?i.

Giá: 500.000VN?  Khuy?n m?i c̣n: 470.000VN?
dathang

 

Lo?i 2: Cua Th?t  - Lo?i 500gr/con

+ Ch?c th?t, th?t th?m, ngon.
+ Dây trói siêu nh?.
+ Tr?ng l??ng t? 500 gram/con tr? lên.
+ Cam k?t ch?t l??ng – hoàn ti?n n?u cua kém ch?t l??ng
+ Mi?n phí giao hàng trong n?i thành Hà N?i.

Giá: 450.000VN?  Khuy?n m?i c̣n: 420.000VN?

dathang

 

Lo?i 3: Cua Th?t  - Lo?i 330gr/con

+ Ch?c th?t, ngon , th?m th?t.
+ Dây trói siêu nh?.
+ Tr?ng l??ng t? 350 gram/con tr? lên.
+ Cam k?t ch?t l??ng – hoàn ti?n n?u cua kém ch?t l??ng
+ Mi?n phí giao hàng trong n?i thành Hà N?i

Giá: 350.000VN? 

dathang

 

Lo?i 4: Cua Th?t  - Lo?i 250gr/con

+ Ch?c th?t, th?t th?m, ngon.
+ Dây trói siêu nh?.
+ Tr?ng l??ng t? 250 gram/con tr? lên.
+ Cam k?t ch?t l??ng – hoàn ti?n n?u cua kém ch?t l??ng
+ Mi?n phí giao hàng trong n?i thành Hà N?i.

Giá: 320.000VN?

dathang

 

 

—————————————————————————————————————–
Liên h? mua hàng: 

C? s? Cua Cà Mau  t?i Hà N?i- Tr?n Lu?n

??a ch?: S? 315 V? Tông Phan – Thanh Xuân – Hà N?i

Mr. Nghi?p – 0988.613.525

Email: cakhotranluan@gmail.com | Skype: refresh525

website: www.dacsancuabien.com | www.cakhotranluan.com